Αποκτήστε το AnyDesk για Windows

Το AnyDesk σάς επιτρέπει να εργάζεστε από απόσταση, από όπου και αν βρίσκεστε. Χρησιμοποιήστε το AnyDesk κάθε φορά που χρειάζεστε πρόσβαση σε έναν απομακρυσμένο υπολογιστή, είτε βρίσκεστε σε οποιοδήποτε σημείο στο γραφείο σας είτε στην άλλη πλευρά του κόσμου. Ξεκινήστε το αρχείο AnyDesk.exe που έχετε κατεβάσει και είστε έτοιμοι.

Λήψη AnyDesk
 • image-sshot-windows-main-en
  AnyDesk startscreen

4.3.0 14/12/2018

Terminal Sessions List for Windows Server

All windows sessions on a server are shown as list to choose from, when connecting to a Windows server and no terminal session is specified with the ID.

lightweight

Command Line - File Manager Session

New command line parameter “—file-transfer” available. Start a file manager session from the command line.

Group 5

active session list

Added the active session list, allowing to terminate running sessions within the FrontEnd. Users can now control their sessions directly in AnyDesk.

Mouse Cursor

mouse cursor is now shown normally when no physical mouse is connected to the remote device.

resolved several crashes

Fixed rare issues in context of mouse, incoming session and installation process under certain conditions.

Address Book

Corrections in list view and filtering in the Addressbook.

4.2.3 22/08/2018

Group 5

Connection Method

Direct connections can now be manually disabled in the settings.

Remote restart fixed

Fixed auto-reconnect of the remote restart feature.

Crash resolved

Resovled a rare crash on incoming sessions.

No image issue cleared.

Some connections would not display an image on ddraw which is now forwarded to gdi.

App startup fixed

The standard distribution of AnyDesk did not start when a previously installed MSI version of AnyDesk was not uninstalled correctly.

4.2.2 18/07/2018

Alias input method repaired

An alias could not be registered in case ‘@ad’ was not appended.

Securing the ID

On successful alias registration a hint is shown, that the user has to take care of his alias and store his config to a save place to not lose the ID.

4.2.1 17/07/2018

Resolved crash for devices with no mouse.

Fixed a crash which could occur after one minute when there is no mouse attached to the system.

Corrected behavior

Fixed packets being dumped which should only be dumped in debug mode.

Resolved crash on startup.

Fixed a rare crash which occured immediately after starting AnyDesk.

4.2.0 12/07/2018

Group 5

Clipboard availabe in Settings

Clipboard file transfer can now be disabled in the security settings.

Group 5

New privacy settings available

The preview image can now be disabled in the privacy settings.

Group 5

Input extended

‘Select all’ is now supported by most edits.

Group 5

'Session comment' now adjustable.

The session comment section can now be disabled.

D3D Crash fixed.

Fixed a crash in D3D render mode.

Compatibility for remote mouse cursor.

Fixed a crash related to the ‘Follow remote mouse cursor’ feature.

Security enhancement

Fixed a bug which made it possible to set up a password not meeting the password safety requirements for unattended access.

Group 5

optimized Condition

Fixed a race condition that could occur during requesting an alias.

Clipboard Permissions corrected

When pasting a file after disabling the clipboard, the file copy operation got stuck. File transfer is now cancelled when clipboard sync is disabled.

successful bug hunting

Fixed a rare bug which made AnyDesk crash immediately on startup.

4.1.3 12/06/2018

Session comment improved

Made the session comment section multiline again.

Hotkey transmisson fixed

File transfer sessions no longer transmits hotkeys.

OS DLL fix for Win7

Fixed DLL preloading vulnerability in Windows 7 SP1.

vulnerability fixed

Thanks go to Kushal Arvind Shah of Fortinet’s FortiGuard Labs for reporting this vulnerability to us.

4.1.2 28/05/2018

Fixed Bug

Fixed a bug in the security panel which made it impossible to set a password.

Fixed Bug

Fixed navigation to the drive selection view in file transfer mode.

4.1.1 28/05/2018

File Manager repaired

Fixed a bug which made it impossible to go up two folders in succession in file transfer mode.

Caps Lock Fixed

Fixed caps lock in translation keyboard mode.

4.1.0 17/05/2018

security

Important security update

This is an important security release, please update as soon as possible.

security

Vulnerability fix

Prevented DLL preloading vulnerability in Windows 7 SP1. Thanks go to Kushal Arvind Shah from Fortinet for reporting this vulnerability to us.

Group 5

Library Update

Updated OpenSSL library to the latest version

Fixed problem on request

Fixed monitor reactivation when the monitor is in sleep mode and there is an incoming connection.

Update

Fixed manual update link when auto-update is disabled.

Fixed request failure

Fixed a bug that prevented further connections to a computer, if a previous connection to that computer failed.

Keyboard Input

Fixed keyboard problems that occurred in conjunction with the right shift button.

Version 4.0.1 10/04/2018

Group 5

Extended support for Terminal Server

On connecting to a terminal server the user can choose now if to connect to the console session or a specific user. As an alternative a fully specified address can be used to directly connect to a specific user.

Group 5

Added file manager session type

The file manager can also be used during a normal session.

Group 5

Session recording and playback

Enable this option under “privacy” in the options tab.

Group 5

Session auto-locking

Optional auto-locking of the Windows session on AnyDesk session end.

Group 5

Follow mouse cursor

When activated, the monitor selection follows the remote mouse cursor.

Group 5

Auto-Update

AnyDesk can now update to the latest version automatically.

Group 5

Pick your Alias

The user can now choose an alias after installation.

Connect to IP/Hostname via CLI

Fixed a bug which made it impossible to connect to an IP/Hostname using the command line.

And more:

 • [Client Generator] Updates can now be disabled.

 • Directly after startup the main window did not show it was active. Fixed.

 • The min/max/close buttons of top-level windows show the correct hover state now.

 • Fixed permissions in scam warn mode when authenticated with password.

 • Fixed a bug in command line parsing when AnyDesk was started from a command prompt.

 • Fixed a crash in the service when there were too many sessions or network cards. The number of AnyDesk sessions is only limited by system memory now.

 • Fixed a crash on session start when using D3D.

 • Added a workaround in case Windows Update broke AnyDesk audio settings.

 • Fixed a crash on HDD monitor failure. Instead the HDD monitor will be disabled only.

 • If AnyDesk was not installed, it might not get a connection due to a race condition.

 • On remote restart it was possible to doubly reconnect resulting in session termination.

 • In some cases the screensaver was permanently disabled by AnyDesk. Fixed.

Version 3.7.0 10/01/2018

[Security] Fixed Permission Reset

fixed a bug where the permissions could be reset during the session.

Fixed Main Window Rendering

In some cases, the AnyDesk main window was not rendered correctly in Windows 10 (showing transparent areas).

Version 3.6.3 17/11/2017

[Crash] Tray Icon Termination

Fixed a crash when terminating AnyDesk using the tray icon while sessions were running.

Windows 10 Black Image

Under rare conditions, connecting to Windows 10 showed no image/a black image.

[Security] Clipboard Permission

Clipboard permission works again.

SAS (Ctrl+Alt+Del)

Fixed SAS (Ctrl+Alt+Del) which did not work under some conditions on Windows Vista and upwards.

Screen Rotation on Windows 10

On some Windows 10 systems, AnyDesk did not work when the monitor was rotated. On these systems, AnyDesk should now transmit the monitor content normally.

[Crash] Adress Book Closure

Fixed two rarely occuring crashes on address book closure.

Disallowed License Key Change

Disallowed to change the license key if settings are disabled.

Version 3.6.2 17/10/2017

Fixed Address Book Behaviour for Free/Lite

Trying to add an address from the speed dial to an address book with a license of type free or lite opened a dialog instead of the address book.

Screensaver Setting Restored Properly

Fixed screensaver settings on AnyDesk session termination. This was broken due to a bug in Windows.

Session Comment Dialog

Fixed session comment dialog which could appear twice

Fixed Custom MSI Conflict

Fixed strange behaviour of custom version occuring in case a custom MSI version is installed. This broke the clipboard for example.

Other Changes

 • Made license key removal more explicit and added option ‘Change license key’ to the main menu